Vladislav Bidikov – BLOG

7-09-2004

6 години – GOOGLE

категорија: — Бидиков @ 7:43 pm

Како да беше вчера, кога се појави Google, а веќе поминаа цели 6 години. За тие шест години Google од обичен пребарувач премина во најкористениот веб ресурс за информации.
Во моментов Google пребарува 4,285,199,774 (четири милјарди двесте осумдесет и пет милиони сто девеесет и девет илјади седумстотини седумдесет и четири страници)!

Останува прашањето: дали некогаш ќе биде достигнат бројот што го означува неговото име?

No Comments

Нема коментари.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.