Vladislav Bidikov – BLOG

7-09-2004

6 години – GOOGLE

категорија: — Бидиков @ 7:43 pm

Како да беше вчера, кога се појави Google, а веќе поминаа цели 6 години. За тие шест години Google од обичен пребарувач премина во најкористениот веб ресурс за информации.
Во моментов Google пребарува 4,285,199,774 (четири милјарди двесте осумдесет и пет милиони сто девеесет и девет илјади седумстотини седумдесет и четири страници)!

Останува прашањето: дали некогаш ќе биде достигнат бројот што го означува неговото име?